NYBRUA

Det er noe som er rart med bruene i Kongsberg. Nybrua er ikke ny slik navnet skulle tyde på, det er derimot Myntbrua. Men Myntbrua har ingen mynter, det har derimot Nybrua. Gamlebrua bærer sitt navn med rette.
Dette er fortellingen om de mynter, medaljer og skjold som er brukt i forbindelse med oppussingen av Nybrua i år 2006. Ideen til oppussingen kom fra Jan Erik Johansen, som var direktør i Norges Banks Seddeltrykkeri og Den Kongelige Mynt (Fra 1993 til 2001 ifølge årsberetninger til Den Kongelige Mynt 1993 og 2001 ).
 Han hadde kontordag på Kongsberg en dag i uken, og var da på Den Kongelige Mynt rett ved Nybrufossen. Fra sitt kontor kunne han se rett på brua, som ble gråere og tristere etter som åra gikk.
Johansens forslag til hvordan brua kunne rustes opp ble presentert for Kongsberg kommune i år 2000. Forslaget ble godt mottatt og førte til et samarbeid mellom Johansen og teknisk sjef i kommunen, Øyvind Engedal. Etter iherdig innsats kom både finansiering, omfang og planer for gjennomføring av jobben på plass, slik at arbeidet kunne begynne tidlig på året 2006.Finansieringen gikk i orden som et spleiselag mellom flere parter; Sparebank1 Kongsberg, Kongsberg Gruppen, Det Norske Myntverket, Samlerhuset, Energiselskapet Buskerud og Kongsberg kommune.Slik gikk det til at Nybrua kunne presenteres i ny prakt den 16. november 2006, da både lys i fossen og restaurert bru ble innviet av ordfører Vidar Lande.

Hvis vi starter fra Vestsida og går på høyre side, kommer severdighetene i denne rekkefølgen:


Byvåpen, Kongsberg

Byvåpen, Kongsberg...
Kongsbergs byvåpen har et bilde av den greske guden Janus som hovedmotiv. Guden holder et sverd i den ene hånd og en skålvekt i den andre. Janus var inngangenes eller portenes gud. Han er ofte avbildet som en gud med to ansikter som ser hver sin vei (øst og vest).Som offisielt segl for Kongsberg er seglet første gang brukt i 1737.

Mynt - 4 Mark/Krone, 1686, Christian V

Mynt - 4 Mark/Krone, 1686, Christian V..
Denne 4 mark-mynten fra 1686 var den første mynten som ble preget på Kongsberg. Utmyntingen ble gjort i juli-august 1686 under ledelse av guardein Werner Zacharias Köpp. I alt ble det preget 6982 riksdaler i 4-mark. Senere samme år ble det lagd 2 - og 1- marker og 2- og 1- skillinger, da under ledelse av myntmester Henning Christoph Meyer (Kilde: Informasjonsskilt Bergverksmuseet).Mynten viser kong Christian V's monogram med krone på advers og det norske riksvåpen med krone på revers side.Adversen har som inskripsjon kongens valgspråk PIETATE ET JUSTITIA, som betyr "med fromhet og rettferd. På revers er angitt myntens verdi, IIII MARCK DANSKE - det var dansk valør som gjaldt på denne tiden - samt Elefantordenens ordensbånd og Den Kongelige Mynt's merke.Langs kanten er det perlerand, både på advers og revers....

Minnemynt, unionsoppløsningen 2005, advers

Til markeringen av at det var 100 år siden unionsoppløsningen ble det i 2003 - 2005 utgitt en gull- og en sølvmynt. Begge myntene har portrett av de tre kongene på advers side, lagd av myntgravør Øyvind Hansen. For ordens skyld; de tre kongene er fra venstre Kong Haakon VII, Norges konge fra 1905 - 1957, Kong Olav V, konge fra 1957 - 1991 og Kong Harald V, konge fra 1991 og er det fortsatt.Gullmynten's pålydene er 1500 kr. På revers side av 2005 - utgaven, som er lagd av Tomasz B. Ozdowski, er motivet noen digitale tall.Sølvmynten's pålydene er 100 kr. På revers side av 2005 - utgaven, lagd av Danuta Haremska, er motivet noen digitale tall og ledningsbaner fra et printkort for elektronikk

Mynt - Kongsbergdaler, 1 Speciedaler, 1694, Christian V

Advers viser kong Christian V's portrett og en omskrift som lyder: CHRISTIAN V * D * G * REX * DAN * NOR * V * G *. Dette er en forkortelse for: CHRISTIAN V DEI GRATIA REX DANIÆ NORWEGIÆ VANDALORUM GOTHORUMQUE, som kan oversettes til: Christian V av Guds nåde Danmarks Norges, Vendernes, Gothernes Konge.På baksiden finner du kongens valgspråk PIETATE ET JUSTITIA som forklart over.Speciedalerne som ble produsert på Kongsberg i perioden fra 1687 - 1696 hadde poetiske randskrifter der de norske fjell og deres rikdommer ble hyllet. Kongen ble heller ikke glemt. Innskriftene lyder som følger :DANNER KONGIS NORDSKE FIELDE SLIGE FRUGTER HAR I VÆLDE,DET KLIPPERNE YDER VOR BERGMAND UDBRYDER HVAD HYTTEN DA GYDER AF MYNTEN VI NYDER I DETTE ANSIGT DANNEMARK OG NORGE SKUER SIN MONARK STORE KONGE NORDENS ÆRE LAD DE FRUGTER YNDIG VÆRE SOM DIG NORSKE KLIPPER BÆRE SAADAN NORDENS SKAT GUD GIEMTE TIL KONG CHRISTIAN DEND FEMTE NICHT AUS SILBER-SUCHT DIESE NORDENS FRUCHT WIRD ZU GOTTES EHR GESUCHT ( Letingen etter denne frukt i nord blir ikke drevet av jakt på sølv, men til Guds ære )HÆC BOREAS CYMBRO FERT ORNAMENTA LABORUM ( 'Slige skønne arbejdsfrugter bringer nordens vind til dansken' eller litt fritt oversatt: 'Vinden fra nord bringer til dansken denne lønn for strevet' ).
Det antas at presten Jørgen Kongsberg har forfattet randskriftene. Alle stempler er skåret av Caspar Barth. (Kilde: Gladsaxe Gymnasium, Dansk Mønt, nettsider).

Mynt - 4 Mark/Krone, 1699, Frederik IV, advers

Advers viser kong Frederik IV's portrett og omskriften FRID * IV * D G * DAN * NOR * VA * GO * REX. Dette er en forkortelse for: FREDERIK IV DEI GRATIA DANIÆ NORWEGIÆ VANDALORUM GOTHORUMQUE REX, som kan oversettes til: Frederik IV av Guds nåde Danmarks Norges, Vendernes, Gothernes Konge. På innsiden av en kantring er det en perlerand.

Medalje - Frederik IV’s besøk på Kongsberg, 1704, advers

Advers viser bilder fra gruvedriften og teksten VIVAT FRIDER IV, som betyr 'Leve Frederik IV' (Kilde: Gladsaxe Gymnasium, Dansk Mønt, nettsider). Omskriften lyder REX * DAN * NOR * VA * GO som betyr Danmarks, Norges, Vendernes, Gothernes Konge.Medaljen er lagd av Caspar Barth, som kom til Kongsberg i 1686 etter et 4 år langt opphold ved Mynten i Christiania. Barth arbeidet som stempelskjærer fram til 1708. Revers side er ikke vist på Nybrua. Den har som motiv en rytter til hest. I avsnittet står NORW. MENS. IUN 1704 som er en forkortelse for NORWegia MENSe IUNii 1704. Oversatt betyr dette: Norge. Juni Måned 1704.

Medalje – Sølvverkets hundreårsjubileum, 1723, revers

Til Sølvverkets hundreårsjubileum i 1723 ble det lagd en jubileumsmedalje i sølv. På advers side er det et portrett av kong Frederik 4 og avsnitt med innskriften "NORSKE SØLV-VERKS FØRSTE IUBELAAR". Omskriften lyder FRIDERICH 4 DANMARKIS NORGIS DE VEND OG GOTH KONGE. På revers side er det en gravering som viser Sølvverkets diverse gruver og bygninger. Omskriften lyder: NYT SECLVM (1700) GUDS ORDS LYYS (1717) OG NORGIS SØLV-VERK (1723) VOLDT. AT FIERDE FRIDERICH 3 IUBELFESTER HOLDT. - SANDSWÆR. NVMMEDAL .. Medaljen ble lagd av stempelskjærer Olav Wiff ..

Medalje - Christian VI’s besøk på Kongsberg, 1733

Dette er en medalje som ble lagd til minne om kong Christian VI's besøk i 1733. Advers viser kongens portrett mens revers viser kongens ankomst til bergstaden. Vi ser bergmenn med tente gruvelamper og hackler og vi ser Jonsknuten i bakgrunnen. Denne medaljen ble tegnet av J. A. Stuckenbroch og skåret av Erasmus Simon Kongsberg På advers ser vi omskriften CHRISTIANUS * VI * D * G * REX * DAN * NOR * VAN * GOT * som kan oversettes til: Christian VI av Guds nåde Danmarks Norges, Vendernes, Gothernes Konge.Der er også et avsnitt med en inskripsjon som lyder: EXCIPE NVNC BOREA SVBITO TVA GAVDIA RIGEM. Dette kan oversettes til: Modtag nu, Norden, i Hast din Glæde, din Konge..På revers ser vi avsnittet: EXPECTATE VENI - CUM CIRCA SOLSTITIUM ÆSTivum REX BOREAM PRÆSENTIA SUA ILLUSTRABAT som oversettes til: Velkommen - Da Kongen ved Sommersolhverv forherligede Norden ved sin Nærværelse .....

Mynt - 24 Skilling, 1735, Christian VI

Advers viser kong Christian VI's speilmonogram med krone og inskripsjonen: D * G * REX * DAN * NORV * VA * GO *. Dette er en forkortelse for: DEI GRATIA REX DANIÆ NORWEGIÆ VANDALORUM GOTHORUMQUE, som kan oversettes til: av Guds nåde Danmarks Norges, Vendernes, Gothernes Konge.Revers viser valør og årstallet for preging 1735 samt initialene til myntmesteren Nicolai Bernhard Fuchs.

Mynt - 4 Skilling, 1809, Frederik VI, advers

Dette er en 4 - skilling kobbermynt som viser Frederik VI's monogram med krone på advers. Revers av mynten er ikke vist på Nybrua, men den viser pålydende verdi: 4 SKILLING COURANT, pregeåret og merket til Den Kongelige Mynt på Kongsberg; hammer og bergjern. Frederik VI var konge i Danmark/Norge fra 1808 til 1814.

Mynt – ½ Speciedaler, 1861, Carl XV

Advers viser portrett av den svensk-norske kongen Carl XV og omskriften: CARL XV NORGES SVER.V.G. KONGE * LAND SKAL MED LOV BYGGES.På revers side ser du riksvåpen med krone satt inn i et rektangulært skjold med eikekrans omkring. Der er også valøren 1/2 Sp og verdien av mynten 18 1/2 ST. 1 MK.FS. skrevet inn.På begge sider har mynten en opphøyet kant med perlerand.Advers er skåret av billedhugger Brynjulf Bergslien mens Lea Ahlborn, verdens første kvinnelige myntgravør, har skåret revers ..

Mynt - 5 Speciedaler/20 Kroner, 1875, Oskar II

Etter at den nordiske myntunionen ble opprettet mellom Danmark og Sverige i 1872 ble krone innført som hovedmynt til avløsning for speciedaleren. Norge ble med i 1875. Denne 5 speciedaler / 20 kroner - mynten var en overgangsmynt og ble dermed Norges første kronemynt i gull. Advers viser portrett av den svensk-norske kongen Oscar II og omskriften: OSCAR II NORGES o. SVER. KONGE. BRODERFOLKENES VEL.På revers side ser man riksvåpene i midten, valøren 20 KRONER / 5 Sp, årstallet for pregning og verdien angitt ved 124 stk. 1 Kil.f.G. Langs randen er det på begge sider en perlerand.Både advers og revers er tegnet av Julius Middeltun mens Lea Ahlborn har modellert.....

Medalje - Kongsberg Sølvverks utvidelse, 1886, advers

Advers viser Kongsbergs våpenskjold i kartouche med kongekrone. Nedenfor to sammenbundne eikegrener. Under grenenes sammenknytning; Den Kongelige Mynt's merke. Perlerand. Myntgravør er Ivar Throndsen....

Tre årstall, 1641, 1862, 1950

Disse tre årstallene er knyttet til Nybruas historie. Den første brua over Lågen her ved fossen ble bygd i 1641 i forbindelse med at det ble opparbeidet kjørevei fra Kongsberg til Vestfossen.I 1860 var det en kraftig flom i Lågen. Flommen tok med seg tømmer fra lensene og rensket elveleiet gjennom byen slik at både Nybrua og Gamlebrua forsvant. En ny bru måtte bygges, den stod klar i 1862.I 1950 ble dagens bru tatt i bruk. Kanskje kan 2006 føyes til rekken av årstall som er viktige i bruas historie? Da er vi kommet til veis ende på denne siden....

Vi krysser gata og går tilbake til Vestsida langs nordsiden av brua. Der finner vi utsmykningen i denne rekkefølge:

Oberbergamtets segl, Kongsberg Sølvverk

Ut fra det vi nå vet, ble dette seglet brukt første gang i 1733.
Overbergamtet på Kongsberg var forvaltningsorgan for norske bergverk fra 1686 til 1814 og fungerte som bedriftsledelse for det statlige Kongsberg Sølvverk. Seglet brukes i dag som logo for Norsk Bergverksmuseum..

17. mai medalje, 1896, advers

Ivar Throndsen, som levde fra 1853 til 1932, arbeidet som myntgravør på Kongsberg fra 1880. I løpet av sin karriere modellerte han nærmere 500 medaljer, jetonger og merker. Spesielt kjent ble den lange rekke av 17. mai - medaljer som han lagde, fra 1884 til 1920. Den medaljen som er vist her skal være den gravør Throndsen satte mest pris på....

Medalje, folkeavstemningen 1905, revers

Denne medaljen er til minne om den første folkeavstemningen i 1905, da det skulle stemmes for eller mot om unionen med Sverige skulle oppløses. Avstemningen ble holdt 13. august. Som en ser av tallene på medaljen var resultatet overveldende for oppløsning.Den andre folkeavstemningen ble holdt 12. - 13. november. Da skulle det stemmes over framtidig styreform, kongedømme eller republikk.
Medaljen som her er vist er modellert av Ivar Throndsen og ble gitt ut i 1906..

Kroningsmedalje 1906, Kong Haakon VII, advers

Kroningsmedaljen viser portrett av Kong Haakon VII og dronning Maud. Den er til minne om kroningen av Kong Haakon VII i Nidarosdomen 22. juni 1906. Medaljen er modellert av Ivar Throndsen og ble gitt ut i 1906....

Medalje, Kongsberg Sølvverk 300 år i 1923, advers

Denne medaljen ble lagd i forbindelse med feiringen av Kongsberg Sølvverks 300 års jubileum i 1923. Medaljen er modellert av Ivar Throndsen…

Medalje, Kongsberg by 300 år i 1924, revers

Denne medaljen ble lagd i forbindelse med feiringen av Kongsberg bys 300 års jubileum i 1924. Vi ser igjen byvåpenet med Janus - figuren. Medaljen er modellert av Ivar Throndsen....

Medalje, Bergseminaret på Kongsberg, 1957, advers

Medaljen er lagd av myntgravør Øyvind Hansen. I forbindelse med nedleggelsen av Sølvverket i 1957 ble Bergseminaret solgt til Forsvarsdepartementet. Da hadde Bergseminaret vært i Sølvverkets tjeneste helt siden det ble bygd i 1786…

Kongsbergmedaljen, 1964, revers

Denne medaljen må ikke forveksles med Kongsbergmedaljen som utgis av Kongsberg Kommune.
Den medaljen som her vises ble lagd av myntgravør Øyvind Hansen for Sandsværbanken, som i 1964 ønsket å lage en medalje i anledning innflytting i eget hus…

Souvenirmedalje, Den Kongelige Mynt, advers.

Denne souvenirmedaljen ble lagd av myntgravør Øyvind Hansen og ble gitt ut i 1966.
På revers side vises den norske løve med krone og omskriften: DEN KONGELIGE MYNT. På advers side er vist forskjellige symboler, så som Den Kongelige Mynts merke, hammer og bergjern, guden Janus med de to ansikter og et motiv fra myntproduksjonen…

Mynt, 2 øre, 1959, revers

Denne mynten er formgitt av Per Palle Storm.
På advers side ser vi Kong Olav Vs monogram med krone. På revers side ser vi en fugl som vel må være en orrhane sammen med en tekst som viser pålydende og ordet: NORGE. Det ble gitt ut 2 - øres mynter med Kong Olav Vs monogram i årene fra 1958 til 1972. Årgang 1968 er litt spesiell, da den ikke ble gitt ut som vanlig sirkulasjonsmynt, kun som del av myntsett. Så hvis du har den hjemme i skuffen, bør du huske å låse døra......

Mynt, 25 kr, 25 år siden frigjøringen, 1970, revers

Denne mynten ble gitt ut i anledning 25-års jubileet for frigjøringen av Norge den 8. mai 1945.
Advers side viser et dobbeltportrett av Kong Haakon VII og Kong Olav V og omskriften: HAAKON VII. OLAV V. ALT FOR NORGE.På revers side ser vi øverst Kong Haakon VIIdes monogram med krone. Tvers over myntens midte står ordet: FRIGJØRINGEN 8. MAI 1945. Nedenfor står myntens pålydende 25 kr, år for utgivelse, Den Kongelige Mynts merke og initialene til myntdirektør Arne Bakken. I negativ står en stor V - krigstidens V - tegn.
Mynten er lagd av myntgravør Øyvind Hansen....

Mynt, 10 kr, 1983, revers

Denne 10 krone er en sirkulasjonsmynt som ble produsert i årene 1983 - 1991. Den er formgitt av myntgravør Øyvind Hansen.På advers side ser vi et relieff av Kong Olav V og omskriften: OLAV . V . NORGES . KONGE. På revers side ser vi pålydende omkranset av St. Olavs Ordens kjede.....

Medalje, Den Kongelige Mynt 300 år, 1986

Denne medaljen ble gitt ut i anledning Den Kongelige Mynts 300 års jubileum i 1986. Advers side er formgitt av Øyvind Hansen, mens Ingrid Austlid Rise er ansvarlig for revers side. Advers side viser et Riksløvemotiv og årstallet 1686.Revers side viser teksten: DEN KONGELIGE MYNT 300 ÅR - 1986 og kjente bygninger i Kongsberg, som kirken og Den Kongelige Mynt…

Medalje, Kong Harald besøker Kongsberg, 1995, advers

Denne medaljen ble gitt ut i forbindelse med at Kong Harald V besøkte Kongsberg 6. september 1995. En del av programmet var avduking av kongens monogram ved kronene i Håvet......

Mynt, 5 kr, Norsk mynt i 1000 år, 1995, revers

Advers side av denne mynten viser H.M. Kong Harald Vs portrett i profil med omskrift: HARALD V. NORGES KONGE. På samme siden er også Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern samt initialene til hun som har modellert mynten, Ingrid Austlid Rise.Revers side viser Olav Tryggvasons penning fra år 995. På penningen er det et symbolsk bilde av kongen med septer og omskriften ONLAFREXNOR. Utenom penningen viser revers side av mynten en tekst: NORSK MYNT / I TUSEN ÅR / 1995 og initialene til myntdirektør Jan Erik Johansen. Denne mynten ble satt i sirkulasjon til Mikkelsmess, 29. september, 1995…

Mynt, 5 kr, 1998, revers

Denne 5-kronemynt ble første gang gitt ut i 1998.
Den viser på advers side St. Olavs ordens storkorskjede med ordenstegn. Omskriften lyder: KONGERIKET NOREG. På ene siden ser vi Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern, mens man på den andre siden ser myntdirektørens initialer. Fra og med år 2007 er direktørens initialer fjernet og Myntverkets merke er plassert mellom de to ordene i omskriften.På revers side ser vi ornamentikk inspirert av bladene til akantusplanten, det samme som vi finner i norsk rosemaling og treskjæring. Utformingen her, med smale bånd som snor seg mellom bladene, er i tradisjon etter treskjæreren Ole Moene. Mynten er formgitt av Ingrid Austlid Rise…

Mynt, 1500 kr, Norge år 2000, revers

Denne minnemynt i gull ble gitt ut i forbindelse med tusenårsskiftet.
På advers side ser en H. M. Kong Haralds Vs portrett og innskriften: NORGE ÅR 2000 / 1500 kr. Under kongens portrett står navnet: HARALD V. Derunder igjen står Den Kongelige Mynts merke og initialene til daværende myntdirektør Jan Erik Johansen.Motivet på revers side og som er vist på Nybrua er verdenstreet i norrøn mytologi, Yggrasil. Yggrasil er en ask som strekker seg over himmelen og greinene når ut over hele verden. Motivet har en omskrift som lyder: TIDER SKAL KOMME. Innimellom bladene ser du signaturen til kunstneren, Ingrid Austlid Rise....

Tavle som viser sponsorer

Sponsorer for utsmykning av Nybrua har vært: Sparebank1 Kongsberg, Kongsberg Gruppen, Det Norske Myntverket, Samlerhuset, Energiselskapet Buskerud og Kongsberg kommune.....

Din overskrift

Kilder:
Kongsberg Kommune…
Gladsaxe Gymnasium, Dansk Mønt, nettsider - http://www.gladsaxegymnasium.dk/
Norges mynter 1628-1873 - Bjørn R. Rønning, Universitetsforlaget 1971
Centennial of Norwegian Independence 1905-2005 - Informasjonsfolder fra Det Norske Myntverket, Kongsberg - www.myntverket.no
R.Støren og Hans Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker, Aschehoug, 1937
Norges mynter og pengesedler etter 1874 - Bjørn R. Rønning, Universitetsforlaget 1972
Laagendalsposten 17.11.2006
Bergverksmuseet – Myntmuseet
Bergstaden ved Lågen - Kongsberg 375 år, Laagendalsposten og Forlaget Langs Lågen 1999.
 KBH1 - Kongsberg historie I, Joh.K.Bergwitz, Grøndahl & søns boktrykkeri 1924.
Norges Banks hjemmesider - www.norges-bank.no
Oslo Mynthandel - http://www.oslomynthandel.no
Norges Mynter 1999 - vurderingsliste - Nordfrim Norge..